• 0 801 000 891
    • infolinia
    • (z tel. stacjonarnych 022 436 36 45)
    • E-mail: agdom@agdom.pl
    • czytaj więcej

Menu

Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ SIECI SERWISOWEJ AGDOM
liniapozioma
I. Uwagi ogóle:
1. Domena agdom.pl i poddomeny tej domeny są serwisami internetowymi, których właścicielem jest firma PTH Agdom Serwis sp z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 106c lok 101, zwana dalej Agdom Serwis.
2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszych serwisów internetowych tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
3. Agdom Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisów w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
4. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) a zawartość niniejszych serwisów nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 przywołanej w niniejszym punkcie ustawy.
5. Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania serwisów internetowych firmy Agdom Serwis.
liniapozioma
II. Odpowiedzialność właściciela:
1. Agdom Serwis nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszymi serwisami internetowymi za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszych witryn.
2. Agdom Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszych serwisów ponosi wyłącznie jego użytkownik.
3. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie firmy Agdom Serwis, wiadomości, iż w serwisach znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Agdom Serwis podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
4. Agdom Serwis zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na oferty pracy przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Firmy Agdom Serwis.
5. Serwisy internetowe domeny agdom.pl nie są zarejestrowanymi tytułami prasowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
6. Agdom Serwis nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszych serwisów, korzystania z nich lub przeglądania stron bądź z pobrania z tych witryn jakichkolwiek materiałów.
7. Agdom Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Firmy Agdom Serwis.
liniapozioma
III. Odpowiedzialność użytkownika:
1. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszych serwisów.
2. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszych serwisach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
3. Korzystanie z serwisów podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
4. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisach firmy Agdom Serwis oraz podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także te dochodzone przed sądem, skierowane przeciw firmie Agdom Serwis, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę, bądź krzywdę.
liniapozioma
IV. Zawartość i nadzór
1. Za prowadzenie strony internetowej, aktualizację danych, treści merytoryczne, obsługę graficzną i estetykę serwisów oraz za obsługę techniczną stron internetowych odpowiedzialne będą osoby wyznaczone przez firmę Agdom Serwis.
2. Celem serwisów jest publikowanie aktualnych informacji dotyczących w szczególności działań Firmy Agdom Serwis podległych mu jednostek oraz istotnych dla klientów wydarzeń.
3. Na stronach internetowych zamieszczane są informacje, przekazywane oraz wprowadzane samodzielnie przez firmę Agdom Serwis.
liniapozioma
V. Partnerzy:
1. Agdom Serwis może publikować odpłatnie bannery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (firm współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo Firmy Agdom Serwis i/lub stylu, wspólnej marki. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
2. Agdom Serwis nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Firmy Agdom Serwis, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
3. Agdom Serwis nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
4. Agdom Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących z firmą Agdom Serwis.
liniapozioma
VI. Zastrzeżenia techniczne:
1. Ze względu na techniczne ograniczenia Agdom Serwis nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Agdom Serwis nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w serwisach będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz, że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Agdom Serwis nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
3. Agdom Serwis nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.
liniapozioma
VII. Prawa autorskie:
1. Zarówno układy treści zawarte w serwisach internetowych Firmy Agdom Serwis, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
2. Zawartość niniejszych serwisów może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie niniejszych serwisów w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Firmy Agdom Serwis i na warunkach określonych przez Agdom Serwis. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisów, należy się kontaktować pod adresem agdom@agdom.pl
3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisach Firmy Agdom Serwis w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
liniapozioma
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Agdom Serwis zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronach internetowych Firmy Agdom Serwis i wchodzą w życie z dniem publikacji.